سبک سازه

نمایش تعداد مطلب:

Sabok Sazeادامه مطلب1391/7/20
ICF اتمام عملیات سفت کاری پروژه 126 واحدی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان در مدت 60 روز با سیستمادامه مطلب1392/12/4
افتتاح مرکز دیجیتال شهرستان چادگان توسط استاندار اصفهان و معرفی دهکده تفریحی زاینده رود به عنوان اولین دهکده دیجیتال کشورادامه مطلب1392/12/4
ICF ساخت اولین واحد مناطق زلزله آذربایجان طی مدت 72 ساعت با سیستمادامه مطلب1392/12/4
ساخت اولین واحد از مجموعه 155 واحدی پروژه سیاهکل در 19 روزادامه مطلب1394/1/30
مفهوم معماریادامه مطلب1395/1/19