سبک سازه

افتتاح مرکز دیجیتال شهرستان چادگان توسط استاندار اصفهان و معرفی دهکده تفریحی زاینده رود به عنوان اولین دهکده دیجیتال کشور
افتتاح مرکز دیجیتال شهرستان چادگان توسط استاندار اصفهان و معرفی دهکده تفریحی زاینده رود به عنوان اولین دهکده دیجیتال کشور