سبک سازه

ساخت اولین واحد از مجموعه 155 واحدی پروژه سیاهکل در 19 روز
ساخت اولین واحد از مجموعه 155 واحدی پروژه سیاهکل  در 19 روز